Koepels vragen ministerie uitstel onderbouwing Btw privégebruik auto

SRA, RB, NOB, NOAB en NBA hebben het ministerie van Financien uitstel gevraagd voor de gegeven termijn van

zes weken voor de nadere cijfermatige onderbouwing van de bezwaarschriften Btw privegebruik auto. Ze hebben daarvoor meer tijd nodig, schrijven ze.

In een gezamenlijke brief aan het ministerie van Financien laten de koepelorganisaties weten dat ze zich geconfronteerd voelen met een afwikkeling onder de aanwijzing als massaal bezwaar waardoor bezwaarprocedures in het kader van de Btw privegebruik auto geen rechtsbescherming kennen. Op 1 juli 2011 is de heffing van btw over het privegebruik van de auto van de zaak gewijzigd. Veel ondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen deze Btw-correctie. Dat heeft geleid tot proefprocedures waarin de geldigheid van de nieuwe regeling ter discussie stond.

Hoge Raad

De Hoge Raad wees twee van de procedures (gedeeltelijk) terug naar het Hof voor (nadere) bepaling van de omvang van de Btw-correctie. In twee andere zaken zijn alle klachten ongegrond verklaard. De staatssecretaris van Financien heeft bezwaarschriften privegebruik auto als massaal bezwaar aangemerkt. Bij het indienen van de bezwaarschriften zijn belanghebbenden er niet vanuit gegaan dat in dezen een aanwijzing als massaal bezwaar zou plaatsvinden, schrijven de belangenorganisaties. Met de kennis van nu hadden zij mogelijk individueel bezwaar ingediend en/of hadden zij ervoor gekozen hun individuele bezwaar nader te motiveren. Te meer nu sinds januari in massaal bewaarprocedures in alle gevallen een collectieve uitspraak wordt gedaan.

Aannemelijk maken

De Hoge Raad is van oordeel dat de nieuwe regeling niet op principiele gronden hoeft te worden afgewezen. Wel gaf de Hoge Raad ruimte om op andere manieren de omvang van het privegebruik aannemelijk te maken dan door middel van een sluitende kilometeradministratie. De Hoge Raad gaf aan dat de omvang van het privegebruik in redelijkheid moet worden bepaald. Daarbij is onder andere de aard van de onderneming van belang. Maar ook de zakelijke doeleinden waarvoor de auto wordt gebruikt, de positie en de werkzaamheden van de autogebruiker en de wijze waarop de auto voor privedoeleinden mag worden of is gebruikt. Statistische gegevens kunnen ook een rol spelen maar dan moet wel worden onderbouwd waarom deze representatief zijn. De jurisprudentie en de aanwijzing hebben volgens de koepelorganisaties geleid tot een massaal proces waarin nu plotseling een individuele invulling wordt gevraagd.

Aanhakers

Zij zeggen dat voor naar schatting 2 miljoen bezwaarschriften van aanhakers individueel moet worden vastgesteld hoe het bezwaar afgewikkeld moet worden. Steeds is aangegeven dat ook voor de aanhakers geldt dat men in de dossiervorming de onderbouwing klaar zou moet hebben, maar nu blijkt dat de onderbouwingen meer moeite kosten dan gedacht. De dienstverleners voorzien grote problemen om hun klanten binnen de gestelde termijn (15 juli is de deadline) met een cijfermatige onderbouwing van het privegebruik te bedienen. In heel veel gevallen is het binnen de thans gestelde termijn aanleveren van deze gegevens gewoonweg niet haalbaar.

Bron: Accountancy Vanmorgen