Disclaimer

Ondanks de voortdurende aandacht en zorg welke RouteConnect aan de inhoud van deze website besteedt,
is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde
met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen
informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming
vooraf van RouteConnect.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de
informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een
staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien
van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt, met het gebruik van deze website en/of met de
tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor
directe en/of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel
van deze site verkregen is.