Afhandeling collectieve bezwaren btw-heffing privégebruik auto

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over de btw-heffing van privégebruik van auto’s en het Draaiboek inhoudelijke behandeling ‘Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw’ van de Belastingdienst.

De uitspraak van 21 april 2017, nr. 15/02004, betreft een serie van vier arresten waarbij de Hoge Raad heeft geoordeeld over de massaal ingediende bezwaren tegen de btw-correctie voor het privégebruik van auto’s over de periode tweede helft 2011 tot en met 2016.

In de uitspraak was aan de orde dat de werkelijk omvang van het privégebruik een lagere correctie zou inhouden dan het gehanteerde forfait. De conclusie van de Hoge Raad was dat het vaststellen van de werkelijke omvang van het privégebruik niet alleen behoeft plaats te vinden aan de hand van een bijgehouden kilometeradministratie.

Deze bezwaren zijn aangemerkt als ‘massaal bezwaar.

Op 1 juni 2017 is in de Staatscourant de collectieve uitspraak van de staatssecretaris gepubliceerd op de bezwaren betreffende de verschuldigde btw voor privégebruik auto(‘s).

De Hoge Raad is ondernemers op één punt tegemoet gekomen. Zij hadden tot 15 juli 2017 de tijd om de eerder ingediende bezwaren tegen heffing wegens privégebruik auto nader te motiveren.

Opgaaf aanvullende gegevens
Als de btw op de werkelijke uitgaven voor privégebruik van de auto(‘s) lager is dan de btw die – op basis van de forfaitaire regeling – op aangifte is voldaan, dan heeft de ondernemer recht op teruggaaf van btw. Ondernemers konden de aanvullende gegevens aanleveren volgens een voorgeschreven formulier (‘Opgaaf aanvullende gegevens’), dat op de website van de Belastingdienst is gepubliceerd. De gegevens moesten via een centraal postadres van de Belastingdienst worden aangeleverd.

Teruggave btw 
De Hoge Raad oordeelt dat als het gebruik van de forfaitaire regeling ertoe heeft geleid dat de ondernemer meer btw heeft betaald dan over de aan het privégebruik toe te rekenen (werkelijke) uitgaven, de ondernemer in zoverre recht heeft op een teruggave van btw. Mits de ondernemer gegevens verstrekt waaruit die (werkelijke) uitgaven blijken. De kilometeradministratie is niet het enige bewijs dat hiervoor wordt toegelaten.

Afhandeling bezwaren
De Belastingdienst heeft de bezwaren met inbegrip van de nadere motiveringen en gegevens vervolgens afgehandeld conform het ‘Memo Draaiboek inhoudelijke behandeling Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw’.

In totaal zijn rond 2 miljoen bezwaarschriften ingediend. Tussen 1 juni en 15 juli 2017 zijn 1847 opgaven ingediend. Hiervan is in 1475 gevallen gebruik gemaakt van het formulier ‘Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto’. 372 aanvullingen zijn zonder het formulier ingediend.

Volgens de NOS zijn alle bezwaren afgewezen omdat de aangeleverde gegevens volgens de Belastingdienst niet overtuigend zijn.

Bron: Salarisnet